Rubrica

 

Informazioni sulla chiesa in altre lingue

Mirrors.php?locale=it&id=205  Mirrors.php?locale=it&id=602  Mirrors.php?locale=it&id=646  Mirrors.php?locale=it&id=647  Mirrors.php?locale=it&id=4898 
Mirrors.php?locale=it&id=2779  Mirrors.php?locale=it&id=204  Mirrors.php?locale=it&id=206  Mirrors.php?locale=it&id=207  Mirrors.php?locale=it&id=208 
Mirrors.php?locale=it&id=3944  Mirrors.php?locale=it&id=7999  Mirrors.php?locale=it&id=8801  Mirrors.php?locale=it&id=9731  Mirrors.php?locale=it&id=9782 
Mirrors.php?locale=it&id=11631         
 

Calendario ortodosso

   

Scuola domenicale della parrocchia

   

Ricerca

 

In evidenza

04/10/2023  Scoperte, innovazioni e invenzioni russe  
14/03/2020  I consigli di un monaco per chi è bloccato in casa  
11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 3 febbraio 2021)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 21 dicembre 2022)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: aprile 2015)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  I padrini di battesimo e il loro ruolo nella vita del figlioccio  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  La preparazione al Matrimonio nella Chiesa ortodossa  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  La preparazione al Battesimo nella Chiesa ortodossa  
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Inizio  >  Testi delle funzioni
  Preghiere iniziali e Credo

Testo trilingue romeno / italiano / slavonico

(il Credo in romeno è traslitterato anche in caratteri cirillici)

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file 
Condividi:

 

RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE

 

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi  în  vecii  vecilor.

Citeţul: Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mângâetorule, / Duhul adevărului, / Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti, / Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, / vino şi Te sălăşluieşte întru noi / şi ne curăţeşte de toată întinăciunea, / şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (3)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte. (3)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, / sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, / facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. / Pâinea noastră cea cea de-a pururea dă-ne-o nouă astăzi. / Şi ne iartă nouă greşalele noastre, / precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. / Şi nu ne duce pe noi în ispită, / ci ne izbăveşte de cel viclean.

Preotul: Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Citeţul: Amin. Doamne miluieşte. (12)

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

PREGHIERE INIZIALI

 

 Sacerdote: Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

Lettore: Amen.

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te.

Re celeste, Consolatore, / Spirito della verità, / che sei ovunque presente e tutto ricolmi, / scrigno dei beni e dispensatore di vita, / vieni, e dimora in noi, / e purificaci da ogni macchia, / e salva, o Buono, le nostre anime.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (3)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità a causa del tuo nome.

Kyrie elèison. (3)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, / sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, / sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; / dacci oggi il nostro pane quotidiano; / e rimetti a noi i nostri debiti / come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; / e non indurci in tentazione, / ma liberaci dal maligno.

Sacerdote: Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

Lettore: Amen. Kyrie elèison. (12)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Venite, adoriamo il re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo stesso, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

НАЧАЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ

 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, / Душе истины, / Иже везде сый и вся исполняяй, / Сокровище благих и жизни Подателю: / прииди и вселися в ны, / и очисти ны от всякия скверны, / и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (3)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (3)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, / да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; / да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. / Хлеб наш насущный даждь нам днесь. / И остави нам долги наша, / якоже и мы оставляем должником нашим. / И не введи нас во искушение, / но избави нас от лукаваго.

Священник: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

SIMBOLUL CREDINŢEI 

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, / Făcătorul cerului şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. / Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, / Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: / Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, / născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. / Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire, s-a pogorît din ceruri / şi s-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din Maria Fecioara şi s-a făcut om. / Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont / şi a pătimit / şi s-a îngropat. / Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. / Şi s-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. / Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfărşit. / Şi întru Duhul Sfînt, Domnul de viaţă Făcătorul, care din Tatăl purcede, / Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, care a grăit prin prooroci. / Întru una, sfîntă, sobornicească şi apostolească Biserică. / Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. / Aştept învierea morţilor. / Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

SIMBOLO DELLA FEDE 

Credo in un solo Dio Padre, onnipotente, / creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili e invisibili.  / E in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, unigenito, / generato dal Padre prima di tutti i secoli: / luce da luce, Dio vero da Dio vero, / generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo del quale tutto prese esistenza. / Che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dai cieli, / e si incarnò dallo Spirito santo e da Maria Vergine, e si fece uomo. / E fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, / e soffrì, / e fu sepolto. / E risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. / E ascese ai cieli, e siede alla destra del Padre. / E di nuovo verrà con gloria a giudicare i vivi e i morti; il suo regno non avrà fine. / E nello Spirito santo, il Signore, vivifico, che procede dal Padre, / che con il Padre e il Figlio è insieme adorato e glorificato, che parlò per mezzo dei profeti. / E nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. / Professo un solo battesimo, per la remissione dei peccati. / Aspetto la risurrezione dei morti.  / E la vita del secolo futuro. Amen.

СИМВОЛ ВЕРЫ 

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, / Творца небу и земли видимым же всем и невидимым. / И во единаго Господа Iисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, / Иже от Отца рожденнаго прежде всех век: / Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, / рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. / Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес / и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. / Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, / и страдавша, / и погребенна. / И воскресшаго в третий день, по писанием. / И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. / И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. / И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящаго, / Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима глаголавшаго пророки. / Во едину святую, соборную и Апостольскую Церковь. / Исповедую едино крещение во оставление грехов. / Чаю воскресения мертвых / и жизни будущаго века. Аминь.

СИМБОЛУЛ КРЕДИНЦЕЙ

Кред ынтру Унул Думнезеу, Татэл атотцииторул, / Фэкэторул черулуй ши ал пэмынтулуй, вэзутелор тутурор ши невэзутелор. / Ши ынтру унул Домн Иисус Христос, Фиул луй Думнезеу, Унул-Нэскут, / Каре дин Татэл С-а нэскут май ынаинте де тоць вечий: / Луминэ дин Луминэ, Думнезеу адевэрат дин Думнезеу адевэрат, / нэскут яр ну фэкут, Чел де о фиинцэ ку Татэл, прин Каре тоате с-ау фэкут. / Каре, пентру ной оамений ши пентру а ноастрэ мынтуире, с-а погорыт дин черурь / ши с-а ынтрупат де ла Духул Сфынт ши дин Мария Фечоара ши с-а фэкут ом. / Ши с-а рэстигнит пентру ной ын зилеле луй Пилат дин Понт / ши а пэтимит / ши с-а ынгропат. / Ши а ынвият а трея зи, дупэ Скриптурь. / Ши с-а суит ла черурь ши шаде де-а дряпта Татэлуй. / Ши ярэш ва сэ винэ ку славэ сэ жудече виий ши морций, а кэруй Ымпэрэцие ну ва авя сфыршит. / Ши ынтру Духул Сфынт, Домнул де вяцэ Фэкэторул, каре дин Татэл пурчеде, / Чел че ымпреунэ ку Татэл ши ку Фиул есте ынкинат ши слэвит, каре а грэит прин пророчь. / Ынтру уна, сфынтэ, соборничяскэ ши апостоляскэ Бисерикэ. / Мэртурисеск ун ботез спре ертаря пэкателор. / Аштепт ынвиеря морцилор. / Ши вяца вякулуи че ва сэ фие. Амин.

SIMBOLO DELLA FEDE 

Credo in un solo Dio Padre, onnipotente, / creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili e invisibili.  / E in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, unigenito, / generato dal Padre prima di tutti i secoli: / luce da luce, Dio vero da Dio vero, / generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo del quale tutto prese esistenza. / Che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dai cieli, / e si incarnò dallo Spirito santo e da Maria Vergine, e si fece uomo. / E fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, / e soffrì, / e fu sepolto. / E risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. / E ascese ai cieli, e siede alla destra del Padre. / E di nuovo verrà con gloria a giudicare i vivi e i morti; il suo regno non avrà fine. / E nello Spirito santo, il Signore, vivifico, che procede dal Padre, / che con il Padre e il Figlio è insieme adorato e glorificato, che parlò per mezzo dei profeti. / E nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. / Professo un solo battesimo, per la remissione dei peccati. / Aspetto la risurrezione dei morti.  / E la vita del secolo futuro. Amen.

СИМВОЛ ВЕРЫ 

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, / Творца небу и земли видимым же всем и невидимым. / И во единаго Господа Iисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, / Иже от Отца рожденнаго прежде всех век: / Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, / рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. / Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес / и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. / Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, / и страдавша, / и погребенна. / И воскресшаго в третий день, по писанием. / И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. / И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. / И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящаго, / Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима глаголавшаго пророки. / Во едину святую, соборную и Апостольскую Церковь. / Исповедую едино крещение во оставление грехов. / Чаю воскресения мертвых / и жизни будущаго века. Аминь.

 

 

 

Condividi:
Inizio  >  Testi delle funzioni